SZS – Organizacja systemu imprez

Organizacja systemu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

System współzawodnictwa sportowego dla wszystkich typów szkół w ramach programu Igrzysk Młodzieży szkolnej oparty jest na następujących szczeblach:

zawody szkolne (międzyklasowe)
zawody miejskie (międzyszkolne)
zawody rejonowe (Sosnowiec — Jaworzno)
zawody wojewódzkie

ZAWODY MIEJSKIE — odbywają się według jednolitego kalendarza imprez sportowych opracowanego przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu.

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach reprezentują miasto w zawodach rejonowych i wojewódzkich. W kalendarzu zawodów miejskich znajdują się te dyscypliny sportowe, w których przeprowadzane są zawody wojewódzkie proponowane przez Śląski Szkolny Związek Sportowy.

Prezentowany system współzawodnictwa sportowego adresowany jest do całej społeczności uczniowskiej niezależnie od wieku, poziomu potrzeb i uzdolnień ruchowych. Stwarza on jednocześnie nauczycielom wf możliwości wyboru dyscyplin zbieżnych z zainteresowaniami, specjalizacją szkół, oczekiwaniami środowiska, tradycją i warunkami do przeprowadzenia zawodów.

W celu aktywizacji środowisk i pełnego wykorzystania obiektów sportowych znajdujących się w mieście, poszczególne zawody igrzysk odbywają się na terenie szkół posiadających odpowiednią bazę sportową lub obiektach sportowych pozaszkolnych, Zgłaszanie młodzieży do uczestnictwa w igrzyskach odbywa się corocznie na wrześniowym zebraniu nauczycieli wychowania fizycznego, o którym Miejski Szkolny Związek Sportowy informuje wszystkie placówki oświatowe.

Na wspomnianym zebraniu nauczyciele wf otrzymują druk deklaracji, w której dokonują zgłoszenia do poszczególnych dyscyplin oraz określają wysokość składki rocznej w wysokości 1 zł x ilość uczniów w szkole (wzory deklaracji pod tekstem).

Deklarację należy dostarczyć do sekretarza MSZS, mgr Daniela Gałużnego, pracującego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31, do dnia 25.09. każdego roku.

Składkę, w określonej w deklaracji wysokości, należy wpłacić na konto MSZS: PKO BP IO/Sosnowiec 07 102024 98 0000 8302 0167 2237, do dnia 30.10 każdego roku

Program i terminarz poszczególnych zawodów będzie opracowany dla tych szkół, które dostarczą deklarację w wyznaczonym terminie.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW

Nauczyciel, który otrzymał organizację zawodów objętych kalendarzem imprez sportowych MSZS jest zobowiązany, w uzgodnieniu z sekretarzem SZS do:

Opracowania regulaminu zawodów
Opracowania terminarza zawodów zgłoszonych szkół oraz ich zawiadomienia
Odebrania z biura SZS dyplomów i pucharów

Nauczyciel organizujący zawody sportowe dla dzieci i młodzieży odpowiada za:

Zabezpieczenie medyczne imprezy (zgłosić do SZS na pięć dni przed terminem zawodów)
Stan techniczny obiektu i sprzętu sportowego
Obsługę sędziowską
Przeprowadzenie zawodów miejskich w terminie umożliwiającym udział szkół w zawodach rejonowych i wojewódzkich

Wszystkie sprawy dotyczące przeprowadzenia zawodów nauczyciel organizator uzgadnia z dyrekcją szkoły lub kierownikiem obiektu sportowego. Po przeprowadzonych zawodach organizator dostarcza wymagane dokumenty (klasyfikację drużyn, listy sędziowskie – wypełnione zgodnie z wymogami) do biura SZS.

UCZNIOWIE
Każdy uczestnik zawodów międzyszkolnych musi posiadać:

Ważną legitymację szkolną
Badania lekarskie obowiązujące ucznia lub zgodę rodziców
Inne dokumenty określone regulaminem poszczególnych dyscyplin oraz statutem MSZS
Wzór druku zgody rodziców

Warunkiem dopuszczenia uczniów do zawodów jest obecność opiekuna i posiadanie w/w dokumentów. Organizatorzy zobowiązani są do sprawdzenia wymogów formalnych i regulaminowych przed rozpoczęciem zawodów.

NAUCZYCIELE

Nauczyciel, tak jak każdy pracownik, jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz troski o bezpieczeństwo uczniów. Wszędzie tam, gdzie szkoła jest organizatorem imprez, odpowiada ona za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a konkretnie prowadzący zajęcia nauczyciele lub wychowawcy.

Odpowiedzialność ta obowiązuje od momentu wejścia młodzieży na teren szkoły do wyjścia po lekcjach oraz podczas trwania wszystkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

System zawodów SZS jest traktowany jako element procesu dydaktyczno-wychowawczego. Musi być on tak organizowany, aby w jak najmniejszym stopniu kolidował z zajęciami dydaktycznymi i w maksymalnym stopniu gwarantował bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zawodach miejskich rejonowych i wojewódzkich, a także dojazdu i powrotu z imprezy sportowej.

W razie zaistniałego wypadku należy, w zależności od oceny pielęgniarki lub lekarza:

Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej
Zawiadomić dyrektora placówki
Zawiadomić rodziców

W przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego należy zawiadomić kuratora oświaty i prokuratora.

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

Uchwała Zarządu Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach z dnia 23 maja 2005 roku (wyciąg)

Wszystkie szkoły uczestniczące w systemie współzawodnictwa sportowego (zawody miejskie, rejonowe, wojewódzkie)o „Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty” opłacają roczną składkę startową w wysokości:

Szkoły Podstawowe – 60 złotych
Szkoły Gimnazjalne – 60 złotych
Szkoły Licealne –60 złotych
Zespoły Szkół 100 złotych

W/w składkę należy wpłacić do Rejonowego Organizatora Sportu Szkolnego (Wiceprezes MSZS w Sosnowcu – mgr Jacek Markowski) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października każdego roku).