SZS – Plan działania

PLAN DZIAŁANIA

Program Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach adresowany jest do wszystkich uczniów, niezależnie od poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Jest również zbieżny z interesami edukacyjnymi zreformowanych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie śląskim. Kluczowym problemem dla szkolnej kultury fizycznej jest pozycja nauczyciela wychowania fizycznego. Jest to dla Szkolnego Związku Sportowego sprawa o podstawowym znaczeniu, bowiem Organizacja nasza zawsze silnie wiązała swe losy z życiem szkoły i była w swej działalności tym skuteczniejszą im silniejsza była jej identyfikacja z karierami nauczycieli wychowania fizycznego. Niezmienną pozostaje zasada, że program i działalność Szkolnego Związku Sportowego dotyczy głownie szkoły, wszystkich jej uczniów i środowiska lokalnego. Zdrowie, edukacja, wychowanie, powszechna aktywność ruchowa, sport oraz samorządność w działaniu to w dalszym ciągu najważniejsze zadania wszystkich struktur organizacyjnych Szkolnego Związku Sportowego województwa śląskiego

PODSTAWOWE CELE

upowszechnienie sportowego, zdrowego stylu życia w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego,
zapewnienie wszystkim uczennicom i uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju swojego talentu,
przygotowanie do całożyciowego uczestnictwa w kulturze fizycznej w chronionym przez siebie środowisku naturalnym.
GŁÓWNE ZADANIA

Zebranie doświadczeń z ostatnich trudnych lat oraz dokonanie oceny aktualnej sytuacji i odnalezienie najlepszych możliwości dla Szkolnego Związku Sportowego. Taka ocena powinna wyłonić pakiet praktycznych działań, które należy podejmować na wszystkich szczeblach, by poprawić kondycję SZS i nasz wpływ na realizację podstawowych zadań w trzech obszarach: zdrowie, edukacja i kultura fizyczna.

Dalsza popularyzacja sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży szkolnej uwzględniając różne formy aktywności ruchowej w zaspokajaniu fizycznych, psychicznych, i społecznych potrzeb.

Określenie stanowiska Związku wobec problemów szkolnego wychowania fizycznego w świetle reformy systemu edukacji oraz zwiększenia wymiaru wf do pięciu godzin. Lansowana przez SZS zasada 3+2 lub 2+3 oznacza, że 3 lub 2 godziny są realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym a pozostała pula kumulowana do dyspozycji szkoły i realizowana w ramach programów autorskich jest propozycją zasadną. Umożliwia to wzbogacenie programu szkoły i stwarza solidniejsze fundamenty dla działalności SKS i UKS – podstawowych ogniw SZS.

Realizowanie powszechnego systemu zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych wszystkich szczebli w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) zgodnie z ogólnopolskim programem sportu młodzieżowego zatwierdzonym na lata 2001-2003 przez UKFiS oraz z wytycznymi ZG i SZS. Kontynuowanie tradycyjnego współzawodnictwa sportowego szkół w równych kategoriach wiekowych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty.

Wzmocnienie Międzyszkolnych, Uczniowskich i Szkolnych Klubów Sportowych, które szkolą młodzież uzdolnioną sportowo, zapewniają rozwój jej talentu i start w zawodach wysokiej rangi.

Kontynuowanie i poszerzanie innych ważnych zadań oraz form działania SZS takich jak: wywiadówka i warsztaty promocji zdrowia, letni oraz zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, szkolenie wolontariuszy, poradnictwo, edukacja, popularyzacja miesięcznika „LIDER” i wydawnictw agencji „Promo-Lider”, tradycyjnych środowiskowych imprez oraz konkursów „Sport dla każdego” i „Zrobimy to sami”.
EDUKACJA ZDROWOTNA

Rozwijanie w ramach tego specjalnego zadania różnych form motywacji:
„Wywiadówka z promocji zdrowia” – podczas której nauczyciele, lekarze i pielęgniarki oceniają stan zdrowia i sprawności fizycznej uczniów, ustalając współpracę oraz zadania dla rodziny,
organizowanie systemu gromadzenia pomocniczych materiałów metodycznych (foldery, ulotki, plakaty, kasety itp.),
realizowanie przez szkołę obozów zdrowotnych w ramach akcji „zielona szkoła”.
POWSZECHNA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

Podstawowym szczeblem organizacyjnym tego systemu jest szkoła i działający w niej Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy:
upowszechnianie w grupach klasowych SZKOLNYCH IGRZYSK SPORTOWYCH, a w najmłodszych klasach szkół podstawowych KONKURSU GIER I ZABAW,

kontynuowanie systematycznej kontroli indywidualnej sprawności i wydolności ucznia wg norm INDEKSU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KARTY SPRAWNOŚCI BIEGOWEJ i SPRAWDŹ SIĘ SAM,

zwiększenie wykorzystania zająć rekreacyjnych dla grup dzieci rozwijających się prawidłowo, ale nie przejawiających zainteresowań sportowych,

upowszechnienie we wszystkich typach szkół konkursów: SPORT DLA KAŻDEGO jako podsumowanie całorocznej pracy szkoły, ZROBIMY TO SAMI w ramach rozbudowy i modernizacji sportowych obiektów przyszkolnych i SPORT W WYOBRAŹNI DZIECKA – rozwijanie zainteresowań plastycznych,

realizowanie szerokiego programu powszechnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży specjalnej troski, niepełnosprawnej, domów dziecka i szkół specjalnych,

tworzenie warunków do objęcia wszystkich uczniów, wymagających pomocy w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

inspirowanie organizatorskiej aktywności samej młodzieży w zakresie różnych form pracy i działalności sportowej w szkole (MŁODZIEŻOWY ORGANIZATOR, MŁODZIEŻOWY SĘDZIA SPORTOWY).
SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

Na całościowy program sportu dzieci i młodzieży szkolnej składają się następujące elementy:
podstawowe szkolenie specjalistyczne w SZKOLNYCH KLUBACH SPORTOWYCH, UCZNIOWSKICH KLUBACH SPORTOWYCH i MIĘDZYSZKOLNYCH KLUBACH SPORTOWYCH, ściśle związane ze szkołą, rytmem pracy szkoły i jej systemem wartości,

system współzawodnictwa sportowego dla wszystkich typów szkół w ramach programu IGRZYSK GIMNAZJADY I LICEALIADY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,

różne inne uzupełniające propozycje imprez i zawodów organizowanych na szczeblu szkoły, gminy i powiatu, uwzględniające tradycje środowiskowe oraz zainteresowania dzieci i młodzieży,

rozpowszechnienie w klasach młodszych szkół podstawowych mini gier (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna) w SYSTEMIE LIG na szczeblu gminy-miasta,

system współzawodnictwa w sporcie wyczynowym dla klubów SZS (MKS, UKS, SKS) w ramach ogólnopolskiego programu ustalonego przez UKFiS, a realizowanego przez śląskie i polskie związki sportowe: Mistrzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów,

współdziałanie SZS z władzami oświatowymi, administracyjnymi oraz klubami pozaszkolnymi w organizacji i przebiegu szkolenia sportowego utalentowanej młodzieży w ramach klas i szkół sportowych.